Czym zajmuje się biegły rewident?

palec na kalkulatorzeProwadzenie działalności gospodarczej wymaga przygotowywania sprawozdań finansowych. Na niektóre podmioty nałożony jest ustawowy obowiązek poddawania sprawozdań rewizji. Jednak warto, aby każda osoba prowadząca większą lub mniejszą firmę poznała zakres działań biegłego rewidenta.

Kim jest biegły rewident?

W pierwszej kolejności wypada zastanowić się, czy wiemy, kim jest biegły rewident. Nie należą do rzadkości sytuacje, gdy uważa się, że biegły rewident to po prostu bardziej kompetentny księgowy. Nic bardziej mylnego, ale pomyłka jest zrozumiała, gdyż rewident tak jak księgowy porusza się wśród zagadnień finansowych, rachunkowych oraz podatkowych. Jednak biegły rewident nazywany również audytorem kontroluje pracę księgowego. Kompetencje audytora dotyczą więc księgowości, finansów, podatków, ubezpieczeń, ale również prawa cywilnego i prawa pracy. O ich posiadaniu świadczą zdane egzaminy kwalifikacyjne oraz złożony egzamin dyplomowy. Natomiast dzięki odbyciu praktyk oraz aplikacji w jednostkach prowadzących audyt kandydat na biegłego zdobył umiejętności praktyczne. Po spełnieniu wymagań zostaje wpisany do krajowego rejestru biegłych rewidentów. Gdy ten moment nastąpi, świeżo nominowany audytor wygłasza uroczystą rotę. Praca biegłego rewidenta, uznawanego za zawód zaufania publicznego, jest niezwykle wymagająca i odpowiedzialna, a jego działania reguluje Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Biegły rewident wpisany jest na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów https://www.pibr.org.pl/.

Kiedy warto nawiązać współprace z biegłym rewidentem?

Osoba pracująca jako biegły rewident musi dochowywać tajemnicy zawodowej, a jej postępowanie odznacza się starannością, rzetelnością oraz uczciwością. Głównym obowiązkiem audytora jest analiza oraz weryfikacja sprawozdań finansowych. Efektem jego pracy są sporządzone pisemnie opinia oraz raport o poprawności badanego sprawozdania w odniesieniu do standardów rachunkowości, ale też, czy sytuacja majątkowo-finansowa została jawnie i kompetentnie ukazana. W sprawozdaniu audytora pojawi się też informacja o wyniku finansowym badanego podmiotu. Innymi zadaniami biegłego rewidenta mogą być analizy prowadzone podczas powoływania spółek akcyjnych i podwyższeniu kapitału zakładowego czy planu przekształcenia spółki. Biegły rewident może zajmować się weryfikacją sprawozdań założycieli spółek komandytowo-akcyjnych oraz audytami projektów i programów unijnych. Ponadto z jego usług korzysta się podczas badania informacji finansowych partii politycznych w zakresie otrzymywanych subwencji i wydatków z nich dokonywanych. Dla wielu osób prowadzących działalność powinno być ważne, że audytor oferuje usługi atestacyjne, z których trzeba korzystać, by uzyskać poświadczenie o np. innych usługach. Prowadzenie audytu finansowego jest obowiązkowe dla wielu podmiotów, m.in. dla banków, zakładów ubezpieczeń oraz spółek akcyjnych. Mimo to warto, aby każda osoba prowadząca własną firmę wystąpiła z prośbą o przygotowanie niezależnego raportu o sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Na jego podstawie można wprowadzić działania naprawcze czy porządkujące w strukturze zarządzania i operowania finansami firmy. Dzięki takiemu postępowaniu funkcjonowanie przedsiębiorstwa zostanie usprawnione, a prężnie działająca firma stanie się powodem do dumy.