Księgowość pełna czy uproszczona? Porównanie rozwiązań

księgowa w biurzeDziałalność gospodarcza niezależnie od tego, jaką formę organizacyjną przybierze, jest nierozłącznie związana z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych oraz rejestrowaniem wszystkich zdarzeń gospodarczych w odpowiednio sporządzanej dokumentacji. Jej postać może być jednak różna dla rozmaitych firm – część z nich będzie zmuszona do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc tzw. pełnej księgowości, inne będą mogły skorzystać z księgowości uproszczonej tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów.

Jaka dokumentacja jest niezbędna przy pełnej księgowości?

Pełna księgowość oznacza prowadzenie dokumentacji na podstawie Ustawy o rachunkowości. W takim przypadku niezbędne będzie przygotowanie planu kont oraz założenie księgi głównej, służącej do zapisywania informacji o przeprowadzanych transakcjach. Potrzebny będzie także dziennik, do którego trafią uporządkowane chronologicznie dane o poszczególnych zdarzeniach gospodarczych i księga pomocnicza do wpisywania rozliczeń dodatkowych. Wśród koniecznych dokumentów nie może też zabraknąć zestawienia obrotów i sald księgi głównej i sald ksiąg pomocniczych, jak również inwentarza. Prowadzenie księgowości pełnej oznacza także konieczność przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci bilansu oraz rachunku zysków i strat. Pełna księgowość jest obowiązkowa w przypadku spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Muszą ją prowadzić także spółki komandytowo-akcyjne oraz część spółek osobowych m.in. spółki komandytowe.

Jak wygląda dokumentacja przy księgowości uproszczonej?

Księgowość uproszczona wymaga prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadku podmiotów gospodarczych rozliczających się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, wymaga to jednak spełnienia wymogu dotyczącego progu osiąganych przychodów, a więc 2 milionów euro. Dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych obowiązkowa będzie ewidencja przychodów.