Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

kobieta z dokumentamiDziałalność biznesowa oznacza konieczność wywiązywania się z wielu obowiązków formalnych, które umożliwiają kontrolę nad prawidłowością funkcjonowania firmy oraz ułatwiają dokonywanie rozliczeń podatkowych. Jedną z podstawowych powinności jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przekonaj się, które firmy są nią objęte i na jakich zasadach musi się odbywać.

 

Kiedy trzeba prowadzić księgi rachunkowe?

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości są zobligowane spółki prawa handlowego, a więc spółki kapitałowe, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna, jak również niektóre spółki osobowe, a w części przypadków także spółki powstałe na podstawie kodeksu cywilnego. Pełne księgi handlowe są też konieczne w przypadku podmiotów działających na podstawie prawa bankowego, ustaw o papierach wartościowych i funduszach inwestycyjnych oraz działalności ubezpieczeniowej, funduszach emerytalnych, a także kasach oszczędnościowo-kredytowych. Na pełną księgowość muszą przejść osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich w sytuacji, gdy przychody uzyskane za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 2 mln euro. Firmy te mogą jednak również dobrowolnie zdecydować się na przejście na księgi handlowe niezależnie od spełnienia tego warunku.

 

Co obejmuje pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości oznacza konieczność przygotowywania sprawozdań finansowych w postaci bilansu oraz rachunku zysków i strat, a w niektórych przypadkach również poddawania ich badaniu wykonywanemu przez biegłego rewidenta. Niezbędna jest też odpowiednia dokumentacja obejmująca księgę główną z kontami syntetycznymi, księgę pomocniczą z kontami analitycznymi, a także dziennik do zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym. Potrzebne będzie również zestawienie obrotów i sald księgi głównej i księgi pomocniczej, a ponadto inwentarz, będący wykazem aktywów i pasywów. Wszystkie zapisy dokonywane w księgach handlowych muszą być zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości.