Sprawozdania finansowe – dla kogo?

dłoń na kalkulatorzeSprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe dane dotyczące finansowego aspektu rocznej działalności przedsiębiorstwa. Sporządzenie go jest obowiązkiem ustawowym.

Dotyczy on wszystkich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, których metodą ewidencjonowania przychodów i kosztów są księgi rachunkowe, czyli:

  • przedsiębiorstwa, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • przedsiębiorstwa, które dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych jako metodę ewidencjonowania przychodów i kosztów.

Z obowiązku złożenia sprawozdania finansowego są zwolnione spółki jawne i partnerskie, których przychody nie przekraczają 2 mln euro. Muszą one jedynie w ciągu 6 miesięcy złożyć w KRS oświadczenie o braku obowiązku złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie sporządza się na dzień bilansowy (jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia). Przedsiębiorcy mają 3 miesiące od tej daty na sporządzenie go. Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu – jest to wykaz stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
  • rachunku zysków i strat – tu wykazuje się oddzielne przychody, koszty, zyski i straty oraz obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
  • informacji dodatkowej – tutaj zamieszcza się najczęściej opis przyjętej polityki rachunkowości, a także informację o zmianach wprowadzonych w bieżącym roku.

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, nie masz doświadczenia lub czasu na prowadzenie ksiąg rachunkowych i przygotowanie sprawozdania, to zadanie może wykonać dla ciebie biuro rachunkowe. Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć uchwałę zatwierdzającą te dokumenty, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie biegłego rewidenta, jeśli przeprowadzono badanie. W niektórych przypadkach, na przykład dla spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych konieczne jest także dołączenie sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie musi być zatwierdzone przez właściwe organy wewnętrzne, na przykład walne zgromadzenie lub wszystkich wspólników maksymalnie do 6 miesięcy od dnia bilansowego (najczęściej wypada to 30 czerwca). Po tym terminie przedsiębiorcy mają 15 dni (zazwyczaj do 15 lipca) na złożenie dokumentów do KRS drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Z powodu pandemii COVID-19 dla większości spółek terminy zostały wydłużone o 3 miesiące.